Symposium ‘De grootsheid van de geest’


Symposium ‘De grootsheid van de geest’                                         (English version)

Fludd

In een inspirerende bijeenkomst geven de grootste deskundigen op hun terrein een inspirerende voordracht over hun visie op de geest. De dag begint met een inleiding in het denken van de zeventiende-eeuwers en een schets van het intellectuele klimaat in hun Amsterdam. Wat maakte Amsterdam zo’n relatief veilige plek voor de vrije geesten? De dag eindigt met perspectieven voor de toekomst. Vormen de hermetische gedachten een inspiratiebron voor een nieuwe spiritualiteit? Wijzen nieuwe ontdekkingen in de neurowetenschappen op de actualiteit van de inzichten van de Amsterdamse denkers? Zijn die inzichten de basis voor fundamentele veranderingen? Voor een herwaardering van de geest?

De historicus Russell Shorto schetst een intellectueel portret van het zeventiende-eeuwse Amsterdam, de vrijplaats voor de geest. Peter Forshaw, Associate Professor for History of Western Esotericism in the Early Modern Period (Universiteit van Amsterdam) houdt een voordracht over het hermetische wereldbeeld aan de hand van het werk van de christelijk-hermetische filosoof Heinrich Khunrath. De tegendraadse Engelse geleerde en arts Robert Fludd verbeeldde de werking van menselijke geest en het hermetische wereldbeeld in een reeks ongekend mooie gravure gravures. Esther Ritman, directeur van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, geeft een toelichting op deze bijzondere gravures die ook te zien zijn in de tentoonstelling die nader ingaat op de uitzonderlijke beeldtaal in de geschriften van tegendraadse denkers uit de 17e-eeuw. Henk Woldring, emeritus hoogleraar politieke filosofie (Vrije Universiteit Amsterdam), gaat in op het pansofische denken van Jan Amos Comenius. Door het mecenaat van de familie De Geer, eigenaren van het Huis met de Hoofden, kon deze enkele van zijn belangrijkste werken in Amsterdam drukken. Comenius streefde onophoudelijk naar de verbetering van de menselijkheid van de mensheid, en beschouwde Amsterdam als een ideale vestigingsplaats voor een internationale wijsheidsraad die dit doel kon helpen realiseren. Jungiaans psychoanalyticus Dr. Hans van den Hooff legt een verband tussen de beeldtaal van de alchemie, de werking van de werking van de beide hersenhelften en hun invloed op onze psyche. (Een aantal lezingen zullen in het Engels gehouden worden.)

De dag vindt plaats in de Westerkerk, die in de zeventiende eeuw werd gebouwd in het hart van de stad Amsterdam, bolwerk van het vrije denken.

Tussen 10.00 en 12.30 uur en 17.00 en 18.30 uur is een gratis bezoek mogelijk aan de tentoonstelling ‘Goddelijke Wijsheid – Goddelijke Natuur. De Boodschap van de Rozenkruisersmanifesten in de beeldtaal van de 17e eeuw’ in de BPH te Bloemstraat 15, vlak tegenover de Westerkerk.

DATUM: Zaterdagmiddag 7 november 2015, 12.30 – 17.00 uur
LOCATIE
: Westerkerk, Amsterdam
TOEGANG: € 42,50 (inclusief symposiumbundel, exclusief lunch)
TICKETS: Bestel uw tickets hier

Dit symposium is een initiatief van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, Stichting Rozenkruis en Filosofie Magazine.

TRL strozenkruis filosofie

Symposion: ‘The greatness of the human mind’

It is time for a new view of man, time for a revolution, according to a several philosophers in seventeenth-century Amsterdam: the human mind is great, they affirm, and endlessly versatile. They regard man as a microcosm or little world, who is intimately linked with nature and with God. These philosophers were heirs to the Hermetic philosophy that made its mark on the Renaissance thanks to the translation of the Corpus Hermeticum by the renowned Italian philosopher Marsilio Ficino. The text became something of a philosophical bestseller, determining the course of Renaissance thought. The greatness of the human mind was expressed in the ideal of the uomo universale which pervaded the domains of art, religion and science. In the seventeenth century, the flame that was lit in Italy crossed the Alps to Northern Europe, where a group of learned freethinkers in Germany called for a worldwide reformation in what are now known as the Rosicrucian Manifestoes. Society, they believed, was thoroughly sick. Especially philosophy was near to giving up the ghost. Their ultimate remedy was to introduce the Hermetic world view, first of all in the three Rosicrucian Manifestoes that saw the light of day in the years 1614-1616. Within ten years of their appearance, some 400 printed responses were published by adherents and opponents alike. This intense public debate was effectively quenched by the outbreak of the Thirty Years’ War.

What are our views on the human mind, four centuries later? Is there still room for human creativity and the imagination, now that the mind has become the domain of the neurosciences? And what about the spiritual freedom advocated by the seventeenth-century thinkers?  Is our society still open to change? In an inspiring meeting, eminent specialists in their field will present their views on the human mind. This extraordinary event opens with an introduction into seventeenth-century thought and an outline of the intellectual climate in Amsterdam. What made this city such a relatively safe place for free minds? The day ends with perspectives for the future. Is Hermetic philosophy a source of inspiration for a new spirituality? Do new discoveries in the neurosciences prove that the views of the major 17th-century thinkers are as relevant today as they were then? Can those views provide the basis for fundamental changes? For a reappraisal of the human mind?

The venue for this event is Westerkerk, which was built in the heart of the city of Amsterdam in the Dutch Golden Age, the time of the great philosophers of mind.

Between 10h00 – 12h30 and 17h00 – 18h30  you are invited to visit the exhibition ‘Divine Wisdom – Divine Nature. The message of the Rosicrucian manifestoes in the visual language of the 17th century’ in the BPH on 15, Bloemstraat, across from Westerkerk. Admission is free.

DATE: Saturday afternoon 7 November 2015, 12h30 – 17h00
VENUE: Westerkerk, Amsterdam
ADMISSION: € 42,50 (including a copy of the conference volume, lunch is not included)
TICKETS: Book your tickets here

This conference is an initiative of the Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH), the Rosycross Foundation and Filosofie Magazine.

TRL      strozenkruis    filosofie

Westerkerk-affiche-600px